Welcome to Shree Shanidham Trust

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

ॐ शनैश्चराय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ वरॆण्याय नमः ।


ॐ सर्वॆशाय नमः ।
ॐ स्ॐयाय नमः ।
ॐ सुरवंद्याय नमः ।
ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः ।
ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥

 


ॐ सुंदराय नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ घनरूपाय नमः ।
ॐ घनाभरणधारिणॆ नमः ।
ॐ घनसारविलॆपाय नमः ।


ॐ खद्यॊताय नमः ।
ॐ मंदाय नमः ।
ॐ मंदचॆष्टाय नमः ।
ॐ महनीयगुणात्मनॆ नमः ।
ॐ मर्त्यपावनपादाय नमः ॥ २० ॥


ॐ महॆशाय नमः ।
ॐ छायापुत्राय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ शरतूणीरधारिणॆ नमः ।
ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ।


ॐ चंचलाय नमः ।
ॐ नीलवर्णाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ नीलांजननिभाय नमः ।
ॐ नीलांबरविभूषणाय नमः ॥ ३० ॥


ॐ निश्चलाय नमः ।
ॐ वॆद्याय नमः ।
ॐ विधिरूपाय नमः ।
ॐ विरॊधाधारभूमयॆ नमः ।
ॐ वैरास्पदस्वभावाय नमः ।


ॐ वज्रदॆहाय नमः ।
ॐ वैराग्यदाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ वीतरॊगभयाय नमः ।
ॐ विपत्परंपरॆशाय नमः ॥ ४० ॥


ॐ विश्ववंद्याय नमः ।
ॐ गृध्रवाहनाय नमः ।
ॐ गूढाय नमः ।
ॐ कूर्मांगाय नमः ।


ॐ कुरूपिणॆ नमः ।
ॐ कुत्सिताय नमः ।
ॐ गुणाढ्याय नमः ।
ॐ गॊचराय नमः ।
ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ।
ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणॆ नमः ॥ ५० ॥


ॐ आयुष्यकारणाय नमः ।
ॐ आपदुद्धर्त्रॆ नमः ।
ॐ विष्णुभक्ताय नमः ।
ॐ वशिनॆ नमः ।
ॐ विविधागमवॆदिनॆ नमः ।


ॐ विधिस्तुत्याय नमः ।
ॐ वंद्याय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ वरिष्ठाय नमः ।
ॐ गरिष्ठाय नमः ॥ ६० ॥


ॐ वज्रांकुशधराय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ अभयहस्ताय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ ज्यॆष्ठापत्नीसमॆताय नमः ।


ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।
ॐ अमितभाषिणॆ नमः ।
ॐ कष्टौघनाशनाय नमः ।
ॐ आर्यपुष्टिदाय नमः ।
ॐ स्तुत्याय नमः ॥ ७० ॥


ॐ स्तॊत्रगम्याय नमः ।
ॐ भक्तिवश्याय नमः ।
ॐ भानवॆ नमः ।
ॐ भानुपुत्राय नमः ।


ॐ भव्याय नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ धनुर्मंडलसंस्थाय नमः ।
ॐ धनदाय नमः ।
ॐ धनुष्मतॆ नमः ।
ॐ तनुप्रकाशदॆहाय नमः ॥ ८० ॥


ॐ तामसाय नमः ।
ॐ अशॆषजनवंद्याय नमः ।
ॐ विशॆषफलदायिनॆ नमः ।
ॐ वशीकृतजनॆशाय नमः ।
ॐ पशूनांपतयॆ नमः ।


ॐ खॆचराय नमः ।
ॐ खगॆशाय नमः ।
ॐ घननीलांबराय नमः ।
ॐ काठिण्यमानसाय नमः ।
ॐ आर्यगुणस्तुत्याय नमः ॥ ९० ॥


ॐ नीलच्छत्राय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ गुणात्मनॆ नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।


ॐ निंद्याय नमः ।
ॐ वंदनीयाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ दिव्यदॆहाय नमः ।
ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥ १०० ॥


ॐ दैन्यनाशकराय नमः ।
ॐ आर्यजनगण्याय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।
ॐ क्रूरचॆष्टाय नमः ।
ॐ कामक्रॊधधराय नमः ।
ॐ कळत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ।


ॐ परिपॊषितभक्ताय नमः ।
ॐ वरभीतिहराय नमः ।
ॐ भक्तसंघमनॊभीष्टफलदाय नमः ।
ॐ श्रीमच्छनैश्चराय नमः ॥ ११० ॥


॥ इति शनैश्चरष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥